Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Sinh –

diemthi24h.vn – Tham khảo cấu trúc đề thi môn sinh các năm gần đây do bộ giáo dục ban hành.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh:

Đề thi gồm 40 câu.

1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ THPT

Phần Nội dung cơ bản

Di truyền học

– Cơ chế di truyền và biến dị 8

– Tính quy luật của hiện tượng di truyền 8

– Di truyền học quần thể 2

– ứng dụng di truyền học 2

– Di truyền học người 1

Tổng số 21

Tiến hoá

– Bằng chứng tiến hoá 1

– Cơ chế tiến hoá 4

– Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1

– Tổng số 6

Sinh thái học

– Sinh thái học cá thể 1

– Sinh thái học quần thể 1

– Quần xã sinh vật 2

– Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 1

Tổng số 5

Tổng số câu cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%)

 2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ GDTX

Phần Nội dung cơ bản

Di truyền học

– Cơ chế di truyền và biến dị 9

– Tính quy luật của hiện tượng di truyền 9

– Di truyền học quần thể 2

– ứng dụng di truyền học 2

– Di truyền học người 2

Tổng số 24

Tiến hoá

– Bằng chứng tiến hoá 1

– Cơ chế tiến hoá 6

– Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất 1

Tổng số 8

Sinh thái học

– Cá thể và quần thể sinh vật 4

– Quần xã sinh vật 2

– Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 2

Tổng số 8

Tổng số câu cả ba phần 40

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *